Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW KLINIKI NIEBOROWICE W NIEBOROWICACH

Szanowni Państwo,
zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej Rozporządzeniem), informujmy, iż:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Klinika Nieborowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nieborowicach, ul. Kasztanowa 5, 44-144 Nieborowice, KRS: 0000702549, tel. 322134220, e-mail: info@klinika-nieborowice.pl
(zwana dalej: „Kliniką”).

II. Inspektorem Ochrony Danych w Klinice jest Pan/Pani Katarzyna Łyda
e-mail: incydent@klinika-nieborowice.pl tel. 32 2134220, z którym można kontaktować się w sprawach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Klinikę.

III. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
1) w celu świadczenia usług medycznych (m.in. diagnozy medycznej, leczenia i zapewnienia opieki zdrowotnej) oraz w celu wywiązywania się przez Klinikę z obowiązków ustawowych (zarządzania udzielaniem usług medycznych, rozliczania wykonanych usług medycznych) na podstawie art. 9 ust. 2 lit. c i lit. h oraz art. 6 ust. 1 lit. c i lit. d Rozporządzenia
w związku z przepisami:

 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia;
 • ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.o działalności leczniczej
 • oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie;
 • ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług;

2) w celu realizacji zwartej umowy o świadczenie usługi medycznej, podpisanie zgody na wykonanie leczenia oraz wykonywanie czynności wynikających z zapisów tej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
3) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Kliniki, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
4) realizacji praw Pani/Pana jako pacjenta, w tym odbieranie i archiwizowanie oświadczeń upoważniających inne osoby do dostępu do dokumentacji medycznej czy informacji o stanie zdrowia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ.
5) prowadzenia ksiąg rachunkowych i realizacji obowiązków podatkowych,
6) zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego, np. wystawianie zaświadczeń i zwolnień lekarskich art. 9 ust. 2 lit h) RODO, w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta, oraz art. 54 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
7) zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie Kliniki, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Klinikę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów lub pracowników w pomieszczeniach ogólnodostępnych
 • jeżeli jest to konieczne w procesie leczenia pacjentów lub do zapewnienia im bezpieczeństwa,

 poprzez obserwację pomieszczeń, w których jest to niezbędne za pomocą urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny), w sytuacji istnienia  potrzeby zastosowania monitoringu w danych pomieszczeniach, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) rozporządzenia RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora oraz art. 6 ust. 1 lit. d), gdy przetwarzanie jest niezbędne dla  ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej.

8) wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku w celach marketingowych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda na przetwarzanie i wykorzystanie wizerunku.

IV. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym stosownymi przepisami prawa (ustawodawstwem medycznym) jest obligatoryjne, a w pozostałym dobrowolne. W przypadku niepodania danych osobowych w wymaganym przepisami prawa zakresie, nie będzie możliwe udzielenie Państwu świadczeń zdrowotnych.

V. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty:

 • upoważnione przez Klinikę do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych,
 • uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 • przetwarzające na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a zwłaszcza – wykonawcy badań laboratoryjnych i diagnostycznych, podmioty administrujące i serwisujące systemy informatyczne, sprzęt medyczny i inne podmioty wspierające Klinikę w udzielaniu usług medycznych i innych,
 • operatorzy pocztowi, kurierzy przesyłek.

VI. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w zakresie zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.

VII. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania:

 • Pani/Pana dane osobowe wynikające z udzielania świadczeń opieki zdrowotnej będą przetwarzane przez okres zgodny z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.),
  określającym okres archiwizacji dokumentacji medycznej.
 • W przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO dane osobowe zebrane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego będą przechowywane przez okres do wypełnienia tych obowiązków i przez okres wymagany przez przepisy prawa. Dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względu na obowiązki podatkowe przetwarzane są przez okres wskazany w art. 74 ustawy o rachunkowości, tj. co do zasady przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą.
 • W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji umowy lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 • W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dane osobowe przetwarzane będą do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Nagrania z monitoringu wizyjnego (zawierające wizerunek z kamer CCTV) będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu dochodzenia roszczeń – dane te będą przetwarzane do czasu ostatecznego zakończenia sporu.
 • W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia przez Panią/Pana tej zgody.

VIII. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

IX. Posiada Pani/Pan także prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli Klinika przetwarza dane na podstawie tej zgody. Nie ma to jednak wpływu na ważność/skuteczność przetwarzania, które miało miejsce przez wycofanie zgody.
Może Pani/Pan wycofać zgodę:

Mailem na adres: info@klinika-nieborowice.pl lub incydent@klinika-nieborowice.pl

 • Pisemnie w rejestracji lub w sekretariacie Kliniki Nieborowice Sp. z o.o.
 • Drogą pocztową na adres: 44-144 Nieborowice, ul. Kasztanowa 5

X. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.